Interessante links

Thema’s

Informatie over het Nederlands

De informatiesite van de Taalunie
Staat van het Nederlands: onderzoeksrapporten; alle informatie over het onderzoek; publieksrapporten met illustraties
Atlas van de Nederlandse Taal: de website bij het boek

Spelling en taaladvies

Taaladvies.net, de taaladviessite van de Taalunie
De Taaltelefoon, de Vlaamse taaladviesdienst en deel van TeamTaaladvies
Het Taalloket van het Genootschap Onze Taal
VRT Taal, de taaladviessite van de Vlaamse openbare omroep

Woordenlijst.org, het online Groene Boekje
Spellingsite.nl, de spellingsite van het Genootschap Onze Taal en Prisma
De spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen

Enkele digitale schrijfhulpen: de Schrijfhulp (hoger onderwijs), Schrijfassistent (algemeen), Succes met taal (hoger onderwijs), Klinkende taal (commercieel, leesbaarheid).

Taalbeleid

De Nederlandse Taalunie, de beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: Vlaamse vereniging, die de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letteren stimuleert.

Onderwijs en didactiek

Levende Talen: vereniging van leraren in Levende Talen
FONS: vereniging en tijdschrift voor Vlaamse leerkrachten Nederlands uit het kleuter-, lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs
Tijdschrift LES: tijdschrift voor taal en NT2 in het onderwijs
Nedbox: website met mediafragmenten om Nederlands te oefenen

Wetenschapscommunicatie in het Nederlands

Over het Nederlands

Neerlandistiek: online tijdschrift over de Neerlandistiek
Tijdschrift Onze Taal: tijdschrift van het Genootschap Onze Taal
Neerlandia: Vlaams-Nederlands tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij
de lage landen (vroeger: Ons Erfdeel): Vlaams-Nederlands tijdschrift voor taal, kunst, literatuur, geschiedenis en maatschappij
Tekstblad: tijdschrift over taal, tekst en schrijven

Tijdschrift Nederlandse Taalkunde: wetenschappelijk tijdschrift met artikelen over het recent onderzoek in de Nederlandse taalkunde
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL): wetenschappelijk tijdschrift met Nederlands- en Engelstalige artikelen over de neerlandistiek
Internationale Neerlandistiek: tijdschrift over Nederlandse (en Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin
Dutch Crossing: interdisciplinair tijdschrift over alle aspecten van de Lage Landen

Dialectloket: website met alle informatie over de dialecten en taalvarianten in het Nederlands
Taal en Tongval: wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in de Lage Landen
Taalverhalen: informatie over Belgisch- en Nederlands-Nederlands

Over vertalen

Filter: tijdschrift over vertalen

Over andere talen

De Taalsector: informatieve website voor en over de taalsector
Drongo talenfestival: jaarlijks talenfestival met stands, workshops en presentaties
De Taalstudio: advies, onderzoek en informatie over taal en organisator van het Drongo talenfestival

Over wetenschap in het algemeen

Scriptie vzw: wil wetenschap dichter bij het grote publiek brengen en het werk van jonge wetenschappers meer bekendheid geven en reikt elk jaar een scriptieprijs uit.
PhD-cup: een jaarlijkse wedstrijd waarbij pas gepromoveerde doctorandi in Vlaanderen hun onderzoek in 3 minuten voorstellen aan een breed publiek.
Journalismfund.eu / Fonds Pascal Decroos: fonds voor onderzoeksjournalistiek
Universiteit van Vlaanderen (tag Taal)
Universiteit van Nederland (categorie Literatuurwetenschappen)

Onderzoek en ondersteuning

Algemeen

Instituut voor de Nederlandse Taal: met diverse lexica, woordenboeken, tekstcorpora, taaltechnologische tools
Meertens Instituut: bestudeert en onderzoekt de Nederlandse taal en cultuur
Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT): organiseert opleidingen voor studenten linguïstiek, publiceert dissertaties en organiseert samen met de Anéla en de AVT de jaarlijkse LOT-populariseringsprijs.
Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek:  vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek aan instellingen in de hele wereld
AVT: beroepsvereniging Nederlandse taalkundigen
Belgische kring voor Linguïstiek – Cercle belge de linguistique (BKL – CLB)
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM)
Nederlandse en Vlaamse universitaire talencentra (NUT)

Taalbeheersing en toegepaste taalwetenschap

Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT)
Anéla: Nederlandse vereniging voor toegepaste taalwetenschap

Terminologie en vertaalwetenschap

NL-term: Vereniging voor Nederlandse terminologie
Expertisecentrum Literair Vertalen
Petra-E: Europees platform voor de opleidingen van literaire vertalers

Meertaligheid

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

Taalvariatie

Stichting Nederlandse Dialecten: vereniging van streektaalcoördinatoren en variatielinguïsten uit Nederland, Vlaanderen en Brussel
Variaties vzw: koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed (Vlaams)
Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Belgische vereniging)
Sociolinguistics circle: vereniging sociolinguïsten van Nederland en Vlaanderen

Psycholinguïstiek

Max Planck Institute Nijmegen: instituut voor psycholinguïstiek

Fonetiek en fonologie

Nederlandse vereniging voor Fonetische wetenschappen (NVFW)

Fries

Fryske Akademy

Hulpmiddelen voor onderzoek


CLARIN-materialen (Instituut voor de Nederlandse Taal): met OpenSonar, GrETEL, het Corpus Gesproken Nederlands, Corpus Gijsseling, …
Databanken van het Meertens Instituut: dialecten, namen, historisch taalmateriaal
DBNL: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, met n-gram-viewer
BNTL: Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap
Centrum voor teksteditie en bronnenstudie (KANTL)
Delpher: Databank met kranten- en tijdschriftartikelen en boeken van de 15de tot de 21ste eeuw

Het Nederlandse nationale archief
Het rijksarchief in België
De Koninklijke Bibliotheek van Nederland
De Koninklijke Bibliotheek van België
De Vlaamse Erfgoedbibliotheken